PIKNIK NA GRODZISKU GĄSZCZYK

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Pikniku rycersko-archeologicznego na grodzisku Gąszczyk w Siedlcu (gm. Mstów), którego Muzeum Częstochowskie jest od czterech lat współorganizatorem. Fotografie zostały wykonane w trakcie pikników, które odbyły się w latach 2016-2019.

 

 Grodzisko „Gąszczyk” w Siedlcu (gmina Mstów) zlokalizowane jest na Wyżynie Częstochowskiej, na wzgórzu znajdującym się nad przełomowym odcinkiem rzeki Warty, na jej prawym brzegu, tuż obok wschodniej granicy miasta Częstochowy. Skalno-wyżynne grodzisko zajmuje powierzchnię ok. 0,98 hektara, posiada kształt owalny zbliżony do nieregularnego czworokąta, otoczone jest wałem kamienno-ziemnym. Przy jego budowie wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Północną i zachodnią część pierścienia wału wzniesiono nad stromym zboczem. Od strony łatwo dostępnej tj. od wschodu znajduje się podwójny wał i sucha fosa.
Stanowisko badane było w niewielkim zakresie przez A. Kraussa (w 1957 roku) oraz W. Błaszczyka (w 1966 roku), obaj badacze natrafili na materiały datowane na wczesną epokę żelaza oraz wczesne średniowiecze.
W latach 2010-12 na terenie grodziska prowadzili badania wykopaliskowe archeolodzy z Muzeum Częstochowskiego.
Badania potwierdziły wcześniejsze ustalenia o funkcjonowaniu w tym miejscu w pradziejach osady związanej z ludnością kultury łużyckiej, datowanej na 800-550 lat p.n.e. oraz grodziska wczesnośredniowiecznego z II poł. IX - poł. X w.