HISTORIA

Historia badań cmentarzyska
oraz
budowy i modernizacji
Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie-Rakowie

1955
Odkrycie cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie podczas prac ziemnych, związanych z budową arterii komunikacyjnej osiedla Raków.

Ratownicze badania wykopaliskowych prowadzone przez Adama Kraussa, w trakcie których natrafiono na 11 grobów ludności kultury łużyckiej (750 – 550 lat przed Chr.).

1960-1961
Prowadzenie dalszych prac archeologicznych, już z ramienia Muzeum w Częstochowie, przez dyrektora tej placówki, Włodzimierza Błaszczyka, który odkrywa 69 grobów.

20 października 1960
Podjęcie decyzji o budowie Rezerwatu Archeologicznego, który prezentowałby 100 m² cmentarzyska.

Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Rezerwatu pod przewodnictwem red. Rajmunda Piersiaka.

Zadeklarowanie przez Włodzimierza Ściegiennego wykonania projektu pawilonu wystawowego.

9 listopada 1960
Zwołanie w Częstochowie konferencji w sprawie omówienia metod konserwacji i zabezpieczenia cmentarzyska, podczas której przedstawiono m.in. sposób zabezpieczenia jego podłoża metodą petryfikacji, opracowaną przez prof. Romualda Cebertowicza.

18 maja 1961
Posiedzenie w Częstochowie Komisji Archeologicznej Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, poświęcone Rezerwatowi Archeologicznemu, z udziałem m.in. profesorów: Rudolfa Jamki, Konrada Jażdżewskiego, Ireneusza Michalskiego, Romualda Cebertowicza.

1965
Opublikowanie „Rocznika Muzeum w Częstochowie”, pod redakcją Włodzimierza Błaszczyka, w którym zamieszczono kompleksowe opracowanie wyników badań cmentarzyska w Częstochowie-Rakowie.

9 czerwca 1965
Uroczyste otwarcie Rezerwatu oraz mieszczącej się w nim wystawy stałej wg scenariusza prof. Marka Gedla i dr Włodzimierza Błaszczyka oraz aranżacji plastycznej Fryderyka Haydera, pt. "Kultura łużycka w Polsce".

2001
Rozpoczęcie przebudowy pawilonu Rezerwatu, wg projektu Lecha Nowotarskiego.

październik 2001
Odkrycie podczas prac budowlanych kolejnych pięciu grobów, umieszczonych pod posadzką holu Rezerwatu. Przeprowadzenie badań wykopaliskowych przez pracowników Muzeum: Macieja Kosińskiego i Magdalenę Wieczorek-Szmal.

koniec 2002
Zakończenie prac budowlanych i modernizacyjnych.

2003
Przeprowadzenie konserwacji materiałów kostnych, znajdujących się na cmentarzysku, przez specjalistów z Działu Konserwacji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

2004
Prace konserwatorskie na cmentarzysku przeprowadzone przez specjalistów z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i archeologów z Muzeum Częstochowskiego.

2007
Otwarcie wystawy stałej wg scenariusza Macieja Kosińskiego i Magdaleny Wieczorek-Szmal oraz aranżacji plastycznej Franciszka Kłaka, pt. "Z mroku dziejów". Ekspozycję przygotowano dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014
Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie ze środków przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Częstochowy.